V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, a túto vadu je možné odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby výrobok mohol byť riadne používaný ako výrobok bez vady, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie a o rozhodnutí vystaví kupujúcemu doklad. Doručená reklamácia je vybavovaná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodnú inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, keď bol tovar doručený na adresu predávajúceho.

Reklamáciu je možné uplatniť doručením tovaru osobne alebo doporučene poštou na adresu:

Česká mincovna SK, s.r.o.
Suché Mýto 1
811 03 Bratislava

Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale, príp. tovar zabaliť do iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu. K tovaru je potrebné priložiť dokument, ktorý potvrdí, že bol tovar zakúpený v ČM, a.s. a na základe ktorého sme schopní tovar identifikovať, a ďalej popis vady a návrh na spôsob riešenia reklamácie (napr. výmena tovaru, vrátenie peňazí a pod.).

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť TU.

Česká mincovna
Loading...