ČASŤ 1.   VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) spoločnosti Česká mincovna SK, s.r.o., so sídlom Centrum 26/31, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 52 444 040, DIČ: 2121037094, IČ DPH: SK2121037094, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 38485/R, www.ceskamincovna.sk , e-mail: info@ceskamincovna.sk a v registri výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi vedenom Puncovým úradom Slovenskej republiky  (ďalej len „Česká mincovna SK“) bližšie špecifikujú a upravujú práva a povinnosti vzniknuté zo zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou Česká mincovna SK a klientmi pri nákupe, odkupe, skladovaní a doručovaní investičného zlata, zberateľských mincí a darčekových predmetov.

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o nákupe investičného zlata, zberateľských mincí a darčekových predmetov medzi spoločnosťou Česká mincovna SK a klientom (ďalej len „Zmluva“).

Kontaktné údaje predávajúceho:
Česká mincovna SK, s.r.o.
Centrum 26/31
017 01  Považská Bystrica
IČ: 52 444 040
IČ DPH: SK2121037094

Zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka číslo 38485/R

Telefón: +421 940 644 668
Mail: info info@ceskamincovna.sk
Webové stránky: www.ceskamincovna.sk

II. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

1) Klientom (ďalej len „Klient“) na účely týchto VOP sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila Zmluvu so spoločnosťou Česká mincovna SK. Klient môže byť podnikateľom alebo spotrebiteľom.

2) Podnikateľom je osoba, ktorá v zmysle ustanovenia § 2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo podobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Pre účely ochrany spotrebiteľa sa za podnikateľa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou, či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa, a osoba zapísaná v obchodnom registri (ďalej len „Podnikateľ“).  Vzťahy medzi spoločnosťou Česká mincovna SK a Podnikateľom neupravené Zmluvou a týmito VOP sa riadia Obchodným zákonníkom.

3) Spotrebiteľom je každý človek, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy alebo pri konaní s Predávajúcim v zmysle § 52 Občianskeho zákonníka nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Spotrebiteľ“). Vzťahy medzi spoločnosťou Česká mincovna SK a Spotrebiteľom neupravené Zmluvou a týmito VOP sa riadia z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a z. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

4) Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná v rámci svojej obchodnej, podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov predáva Klientom výrobky alebo poskytuje služby. Predávajúcim je spoločnosť Česká mincovna SK, s.r.o., so sídlom Centrum 26/31, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 52 444 040, DIČ: 2121037094, IČ DPH: SK2121037094, zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 38485/R, www.ceskamincovna.sk , e-mail: info@ceskamincovna.sk a v registri výrobcov a obchodníkov s drahými kovmi vedenom Puncovým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „Predávajúci“).

5) Elektronickým obchodom je na účely týchto VOP elektronický obchod prevádzkovaný na diaľku, ktorý je reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na stránkach ceskamincovna.sk Prostriedky komunikácie na diaľku umožňujú uzatvoriť Zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, t.j. Zmluvu uzatvorenú na diaľku mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Prostriedky komunikácie na diaľku sú najmä neadresná tlač, adresná tlač, typový list, reklama v tlači s objednávkovým tlačivom, katalóg, telefón s ľudskou obsluhou, telefón bez ľudskej obsluhy(automatický volací prístroj, audiotext), rozhlas, videotelefón, videotext, elektronická pošta, faxový prístroj, televízia (televízny nákup, teleshopping), verejná komunikačná sieť (napr. internet).

6) Kúpna zmluva (ďalej len „Zmluva“) je dvojstranným právnym úkonom, ktorým sa Predávajúci zaväzuje dodať Klientovi hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci alebo službu a Klient sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu.

III. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

III.1. Spôsoby uzatvorenia kúpnej zmluvy:

a) Prostredníctvom Elektronického obchodu

Klient si môže objednať tovar ponúkaný Predávajúcim v Elektronickom obchode výhradne buď prostredníctvom vytvoreného užívateľského účtu Klienta (ďalej len „užívateľský účet“), alebo prostredníctvom jednorazového prihlásenia do Elektronického obchodu, a to  na webovom rozhraní Elektronického obchodu https://www.ceskamincovna.sk prevádzkovaného Predávajúcim.

Pri zakladaní a správe elektronického účtu je Klient povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Svoje údaje v užívateľskom účte je Klient pri akejkoľvek ich zmene povinný bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené Klientom v užívateľskom účte a pri objednávke tovaru sú považované Predávajúcim za správne a pravdivé. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Klient je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Klienta. Klient nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť akýkoľvek užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Klient svoj užívateľský účet dlhodobo nevyužíva viac ako 12 mesiacov, alebo v prípade, keď Klient poruší svoje povinnosti zo Zmluvy, vrátane obchodných podmienok. O zrušení užívateľského účtu je Predávajúci povinný Klienta elektronicky informovať, a to na e-mailovú adresu uvedenú v príslušnom zrušenom užívateľskom účte. Klient berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, prípadne potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Pokiaľ nie je ustanovené inak, dochádza v prípade Elektronického obchodu k uzatvoreniu Zmluvy  okamihom doručenia akceptácie (prijatia) objednávky Klientovi Predávajúcim, t.j. v okamihu doručenia prijatia návrhu na uzatvorenie Zmluvy vykonaného zo strany Klienta. Uzatvorenie Zmluvy bez dojednania všetkých jej náležitostí ustanovených Občianskym zákonníkom a daňovými predpismi a náležitostí povinne vypĺňaných Klientom v objednávke je v zmysle   § 43 a § 588 Občianskeho zákonníka vylúčené.

Po prijatí objednávky vykonanej zo strany Klienta, Predávajúci potvrdí Klientovi obratom doručenie objednávky, a to formou automaticky generovanej e-mailovej správy odoslanej na adresu Klienta uvedenej v užívateľskom účte alebo v objednávke obsahujúcu buď:

(i) akceptáciu (prijatie), na základe ktorej dôjde k uzatvoreniu Zmluvy, alebo

(ii) odmietnutie objednávky z akéhokoľvek dôvodu či bez udania dôvodu, keď nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy.

b) Osobne v predajni Predávajúceho

Objednávku na kúpu tovaru od Predávajúceho je Klient oprávnený realizovať aj osobne v predajni Predávajúceho. Po prijatí objednávky zo strany Klienta, Predávajúci Klientovi rovnakou formou , akou prijal objednávku, takúto objednávku buď

i) potvrdí, alebo
ii) odmietne z akéhokoľvek dôvodu či bez udania dôvodu, keď nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy.

K uzatvoreniu Zmluvy osobne v predajni Predávajúceho dochádza okamihom prijatia objednávky Klienta Predávajúcim, pokiaľ nebola táto Predávajúcim odmietnutá. Potvrdenie o odmietnutí objednávky môže byť vykonané ústne alebo na prianie Klienta písomne.

c) Listom, e-mailom alebo telefonicky

Objednávku na kúpu tovaru od Predávajúceho je Klient oprávnený vykonať aj listom adresovaným Predávajúcemu, e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci je oprávnený po prijatí objednávky vykonanej zo strany Klienta rovnakou formou, ako prijal objednávku, túto objednávku z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu odmietnuť, keď nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy.

K uzatvoreniu Zmluvy listom, e-mailom alebo telefonicky dochádza okamihom prijatia objednávky Klienta Predávajúcim, pokiaľ nebola táto Predávajúcim odmietnutá.

III.2 Spoločné ustanovenia pre jednotlivé spôsoby uzatvorenia Zmluvy.

Klient berie na vedomie, že pri  tovare ponúkanom Predávajúcim, pri ktorom doposiaľ nedošlo k jeho emisii, je cena uvedená v emisnom pláne iba orientačná a môže dôjsť k jej zmene.
V prípade Elektronického obchodu pri tovare, ktorý je takto označený, nie je možné urobiť záväzné objednávky, ale iba nezáväzné rezervácie. Po vykonaní emisie rezervovaného tovaru zašle Predávajúci Klientovi informáciu o množstve a cene rezervovaného tovaru, ktorá má charakter ponuky na uzatvorenie Zmluvy, a ktorú je Klient oprávnený buď prijať, alebo neprijať. Pokiaľ Klient ponuku prijme, dôjde týmto okamihom k uzatvoreniu Zmluvy.

Všetky ponuky na uzatvorenie Zmluvy uskutočnené Klientom sú záväzné a neodvolateľné, pričom takúto ponuku môže Klient zrušiť iba vtedy, ak zrušovací prejav dôjde druhej strane pred doručením ponuky alebo súčasne s ním.

Klient je povinný uskutočniť všetky ponuky na uzatvorenie Zmluvy tak, aby nekonal nedbanlivo, bez vážneho úmyslu, či bez potrebného rozmyslu a opatrnosti, inak je uzrozumený s tým, že jeho konaním môže vzniknúť Predávajúcemu škoda.

Klient berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený podľa svojho uváženia v závislosti od charakteru objednávky alebo rezervácie (spôsob objednávky, množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, osoba Klienta, predpokladané náklady na dopravu, a pod.) požiadať Klienta o dodatočné potvrdenie objednávky alebo rezervácie, a to buď telefonicky, alebo e-mailom. Pokiaľ Klient nepotvrdí dodatočne objednávku alebo nevykoná dodatočné potvrdenie dostatočne vierohodným spôsobom, je Predávajúci oprávnený takúto objednávku alebo rezerváciu odmietnuť. Predávajúci je tiež oprávnený objednávku alebo rezerváciu odmietnuť podľa svojho uváženia v prípade, keď táto pôsobí nevierohodne, je uskutočnená inou osobou ako Klientom, alebo vzbudzuje pochybnosti o svojej pravosti a úmysle riadneho splnenia prípadnej Zmluvy.

Klient berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený podľa svojho uváženia požadovať od Klienta v rámci vybavenia objednávky uhradenie zálohy na úhradu kúpnej ceny (ďalej len „Záloha“). O výške Zálohy a spôsobe jej úhrady rozhoduje Predávajúci, a to primerane a v závislosti od konkrétnych okolností, pričom je o tomto povinný Klienta včas informovať. Záloha je splatná do 7 dní odo dňa poskytnutia informácie o jej výške a spôsobe úhrady. Pokiaľ Predávajúci stanoví povinnosť na úhradu Zálohy, dôjde k uzatvoreniu Zmluvy až riadnou a včasnou úhradou Zálohy. Pokiaľ Klient Zálohu riadne a včas neuhradí, zaniká objednávka Klienta, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Klient po uzatvorení Zmluvy a uhradení Zálohy z akéhokoľvek dôvodu zruší Zmluvu, okrem postupu podľa § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je Predávajúci oprávnený požadovať od Klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej uhradenej Zálohy a je oprávnený nárok na zaplatenie tejto zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči nároku Klienta na vrátenie Zálohy. V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu Zmluvy a Predávajúci Zmluvu nezruší podľa predchádzajúcej vety a súčasne došlo k uhradeniu Zálohy, je Predávajúci povinný započítať voči svojmu nároku na úhradu kúpnej ceny za objednaný tovar výšku Zálohy a kúpnu cenu o výšku uhradenej Zálohy znížiť.

Uskutočnením alebo prijatím objednávky Klient potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktoré obsahujú aj Reklamačný poriadok, a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a sú neobmedzene prístupné na internetových stránkach Elektronického obchodu https://www.ceskamincovna.sk, a to vo všetkých ich verziách vrátane aktuálnej verzie, čo umožňuje ich archiváciu a reprodukciu. Tieto VOP sú k dispozícii aj v predajni Predávajúceho v tlačenej podobe.

Okamihom uzatvorenia Zmluvy medzi Klientom a Predávajúcim vzniká zmluvný vzťah a zmluvné strany sú touto Zmluvou viazané a vznikajú im vzájomné práva a povinnosti z nej vyplývajúce.

Predávajúci ďalej v súlade s § 44 ods. 2 Občianskeho zákonníka vylučuje prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou.

Predávajúci je oprávnený pri akomkoľvek ním ponúkanom tovare stanoviť maximálne možné množstvo, ktoré je možné Klientom objednať a Predávajúcim dodať, pričom stanovenie tohoto limitu je pre Klienta záväzné a Klient nie je oprávnený tento limit akokoľvek prekročiť či obísť. Klient nie je oprávnený tento limit akýmkoľvek, aj legálnym spôsobom, obchádzať, inak sa vystavuje možnosti Predávajúceho takúto objednávku odmietnuť alebo odstúpiť od príslušnej Zmluvy. Klient a Predávajúci sa môžu vzájomne dohodnúť, že tento limit nebude v dohodnutých prípadoch aplikovaný.

Klient berie na vedomie, že akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní Elektronického obchodu Predávajúceho https://www.ceskamincovna.sk, alebo vystavená v predajni Predávajúceho má informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu ohľadne tohto tovaru.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

IV.1 VŠEOBECNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY

Všetky ceny tovaru uvádzané Predávajúcim sú uvádzané vrátane DPH a sú platné v okamihu uskutočnenia objednávky príslušného tovaru Klientom. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru kedykoľvek upraviť alebo zmeniť, toto sa však netýka tovaru, ktorý už bol objednaný Klientom. Toto ustanovenie VOP sa nepoužije pre rezervácie tovaru ponúkaného Predávajúcim, pri ktorom doposiaľ nedošlo k jeho emisii podľa článku III.2 týchto VOP.

Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej kúpnej ceny na účet Predávajúceho alebo dňom realizácie úhrady tovaru v hotovosti do rúk Predávajúceho.

Konkrétny spôsob úhrady kúpnej ceny je oprávnený si vybrať Klient v rámci vykonávania objednávky. Pokiaľ nie je dohodnutý spôsob úhrady kúpnej ceny podľa bodov 1. až 4. nižšie, platí spôsob úhrady kúpnej ceny podľa bodu 1.

V prípade, že má byť tovar podľa Zmluvy dodaný mimo SR, je spôsob úhrady kúpnej ceny možný len bezhotovostným platobným príkazom pred dodaním tovaru. V prípade, ak má byť tovar podľa Zmluvy dodaný mimo EÚ, je spôsob úhrady kúpnej ceny možný len bezhotovostným platobným príkazom pred dodaním tovaru, a navyše je Predávajúci oprávnený navýšiť kúpnu cenu o zákonné clo.

Úhradu kúpnej ceny možno vykonať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

1) Na dobierku
Úhrada kúpnej ceny prebieha v hotovosti oproti odovzdaniu tovaru dopravcom (vrátane daňového dokladu) a prevzatiu tovaru Klientom. Za vykonanie úhrady kúpnej ceny dobierkou je Predávajúci oprávnený účtovať poplatok v ním stanovenej výške, s čím vyslovuje Klient odoslaním svojej objednávky výslovný súhlas.

2) V hotovosti v predajni Predávajúceho
Úhrada kúpnej ceny prebieha v hotovosti pri odovzdaní tovaru pracovníkom Predávajúceho a prevzatí tovaru Klientom a odovzdaní daňového dokladu pracovníkom Predávajúceho Klientovi, a to pri osobnom odbere tovaru v predajni Predávajúceho.

3) Bezhotovostnou úhradou v predajni Predávajúceho
Úhrada kúpnej ceny prebieha bezhotovostne platobnou kartou pri odovzdaní tovaru pracovníkom Predávajúceho a prevzatí tovaru Klientom a odovzdaní daňového dokladu pracovníkom Predávajúceho Klientovi, a to pri osobnom odbere tovaru v predajni Predávajúceho. Predávajúci oznamuje, že na vykonanie tohto spôsobu úhrady kúpnej ceny akceptuje platobné karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro.

4) Bezhotovostným platobným príkazom
Úhrada kúpnej ceny prebieha bezhotovostne na základe zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim alebo výzvy k platbe vykonanej Predávajúcim. Tovar je Predávajúcim dodaný po vykonaní úhrady kúpnej ceny na adresu uvedenej Klientom v objednávke, a to podľa zvoleného spôsobu dodania. Kúpna cena je v tomto prípade splatná do 5 pracovných dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry alebo výzvy k platbe Klientovi. Úhradu je Klient povinný vykonať s uvedením variabilného, prípadne aj špecifického, symbolu určeného Predávajúcim.

5) Prostredníctvom Zlatého účtu
Zlatý účet je elektronickou peňaženkou Klienta, kde sú uložené finančné prostriedky. Zlatý účet je zberným účtom vedeným Predávajúcim v Slovenskej sporiteľni a.s. , kde sú vklady jednotlivých Klientov od seba účtovne oddelené pod odlišnými variabilnými symbolmi. K zriadeniu Zlatého účtu dochádza automaticky u každého Klienta, ktorý si zriadi užívateľský účet. Tu je každému Klientovi pridelený jedinečný variabilný symbol. Finančné prostriedky si každý Klient ukladá ním zvoleným spôsobom na Zlatý účet pod svojím variabilným symbolom. Pokiaľ je vkladateľom na Zlatý účet Klienta iná tretia osoba, považuje sa toto za vklad vykonaný  Klientom a vložené finančné prostriedky sa považujú za finančné prostriedky Klienta. Vklad finančných prostriedkov na Zlatý účet nie je zo strany Predávajúceho spoplatnený, môže byť však spoplatnený zo strany Slovenskej sporiteľne a.s.

Klient je oprávnený použiť finančné prostriedky nachádzajúce sa na jeho Zlatom účte na úhradu tovaru a služieb čerpaných od Predávajúceho. Úhrada tovaru a služieb čerpaných od Predávajúceho prostredníctvom Zlatého účtu nie je spoplatnená.

Zlatý účet je možné zrušiť na základe písomnej žiadosti Klienta, alebo jednostranným zrušením zo strany Predávajúceho, pokiaľ Klient závažným či opakovaným spôsobom porušuje svoje povinnosti. Zrušenie Zlatého účtu sa nedotkne už vzniknutých práv a povinností a zostatok finančných prostriedkov po odpočítaní všetkých povinností Klienta bude vrátený bezhotovostne späť Klientovi na ním uvedený bankový účet v Slovenskej republike.

Výhradne prostredníctvom Zlatého účtu je Klient oprávnený čerpať tieto služby ponúkané Predávajúcim, ktoré sú spoplatnené podľa cenníka Predávajúceho zverejneného na jeho internetových stránkach:

(I) Spätný prevod finančných prostriedkov zo Zlatého konta na bežný bankový účet Klienta v SR (spätný prevod bude vykonaný vždy až po odpočítaní príslušného poplatku podľa cenníka Predávajúceho. Toto platí aj v prípade vysporiadania zrušeného Zlatého účtu. Pokiaľ sa na Zlatom účte nenachádza dostatok finančných prostriedkov na úhradu poplatku za spätný prevod, tento nie je Predávajúci povinný vykonať).

(II) Kontrola tovaru, ktorý má Klient uskladnený u Predávajúceho (tento tovar umožní Predávajúci Klientovi fyzicky skontrolovať podľa dohody na predajni Predávajúceho v Bratislave a kontrola bude vykonaná vždy až po odpočítaní príslušného poplatku podľa cenníka Predávajúceho).

(III) Vyskladnenie tovaru, ktorý má Klient uskladnený u Predávajúceho (tento tovar umožní Predávajúci Klientovi fyzicky prevziať podľa dohody na predajni Predávajúceho v Bratislave a vyskladnenie bude vykonané vždy až po odpočítaní príslušného poplatku podľa cenníka Predávajúceho. Súčasťou vyskladnenia je aj povinné vyplnenie príslušných dokladov o vyskladnenie a prevzatie vyskladneného tovaru.

Viac o platobných podmienkach nájdete v časti Ako platiť.

IV.2 PLATOBNÉ PODMIENKY PRE INVESTIČNÉ PRODUKTY

Tieto osobitné platobné podmienky sa vzťahujú na predaj investičných produktov, čo sú produkty, pri ktorých Predávajúci deklaruje ich investičný charakter a/alebo Predávajúci informuje Kupujúceho, že ide o produkt, ktorý podlieha zmene kúpnej ceny v závislosti od ceny príslušného drahého kovu na investičnom trhu a od kurzu mien, a to v zmysle ustanovenia § 5 ods. 5 písm. a) z.č.  266/2005 Z.Z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kúpna cena je určená fixáciou podľa nižšie uvedených podmienok.

Zmene/aktualizácii ceny (ďalej len fixácia ceny) podliehajú tieto produkty:

a)    Zlaté investičné tehly/zliatky od 20g vrátane;
b)    Strieborné investičné tehly/zliatky od 250g vrátane;
c)    Platinové investičné tehly/zliatky od 20g vrátane;
d)    Paládiové investičné tehly/zliatky od 20g vrátane;
e)    Zlaté zahraničné investičné mince s hmotnosťou od ½ oz a 15g vrátane ;
f)    Zlaté investičné mince Český lev od 5 oz vrátane;
g)    Série zlatých investičných mincí Český lev;
h)    Zlaté investičné mince Orol od 5 oz vrátane;
i)    Zlaté investičné produkty ČM s hmotnosťou od 2 oz vrátane.
 

Fixačné hodiny: 8:30 – 14:30 hod.

K fixácii kúpnej ceny dochádza v závislosti od spôsobu jej úhrady, a to takto:

(a) bankovým prevodom alebo vložením hotovosti na účet Predávajúceho – v prípade úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom alebo vložením hotovosti na účet Predávajúceho je nevyhnutná úhrada vo výške 100 % ceny stanovenej urobenou potvrdenou objednávkou. Po  pripísaní tejto sumy na účet Predávajúceho bude vykonaná fixácia ceny a Kupujúci bude informovaný o prípadnom preplatku či nedoplatku. V prípade, že je objednávka prijatá a platba pripísaná na účet Predávajúceho v zhodný kalendárny deň v rámci fixačných hodín, fixuje sa kúpna cena vo výške podľa urobenej potvrdenej objednávky a nedochádza k stanoveniu preplatku či nedoplatku.

V prípade nedoplatku vo výške 20,-EUR a viac bude Kupujúci o vzniku nedoplatku informovaný e-mailom a/alebo SMS správou. Kupujúci je oprávnený nedoplatok schváliť či neschváliť. Pokiaľ Kupujúci nedoplatok schváli, a urobí tak preukázateľne do 15:30 hodín kalendárneho dňa, keď bol o doplatku informovaný, je objednávka zrealizovaná, a Kupujúci je povinný nedoplatok uhradiť:

1.    E-shopové objednávky hradené bankovým prevodom - doplatok bankovým prevodom
2.    Objednávky cez predajne hradené bankovým prevodom – doplatok bankovým prevodom

Pokiaľ Kupujúci nedoplatok neschváli, prípadne tak neurobí vo vyššie uvedenej lehote, je možné postupovať niektorým z týchto spôsobov:

1. pokiaľ Kupujúci s Predávajúcim riadne komunikuje, ale vyjadrí sa po 15:30 hod. dňa, keď bol informovaný o nedoplatku, prebehne nová fixácia ceny nasledujúci pracovný deň a ďalej sa postupuje primerane spôsobom opísaným vyššie,
2. Kupujúci je oprávnený vyčkať na vykonanie novej fixácie kúpnej ceny po dobu ďalších až 5 dní, pokiaľ toto preukázateľne oznámi Predávajúcemu. V prípade, že nedôjde v tomto termíne k realizácii kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu,
3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a objednávku zrušiť. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu,

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, že Kupujúci po poskytnutí informácie o nedoplatku s Predávajúcim riadne nekomunikuje, a to najmenej po dobu 2 kalendárnych dní odo dňa, keď bol informovaný o nedoplatku. V tomto prípade bude uhradená cena vrátená späť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

Doplatky do 20,- € vrátane sa kupujúcemu neúčtujú.

V prípade preplatku vo výške 20,-EUR a viac bude Kupujúci o vzniku preplatku informovaný. Predávajúci je povinný Kupujúcemu vzniknutý preplatok vrátiť, a to bez zbytočného odkladu. Preplatok sa vracia bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet oznámený Kupujúcim.

Preplatky do výšky 20,-EUR vrátane sa Kupujúcemu nevracajú.

(b) platobnou  kartou online - v prípade úhrady kúpnej ceny platobnou kartou online je nevyhnutná úhrada vo výške 100 % ceny stanovenej vykonanou potvrdenou objednávkou a kúpna cena je fixovaná v momente vytvorenia objednávky a nedochádza k stanoveniu preplatku či nedoplatku.
(c) úhrada Zlatým kontom - v prípade úhrady kúpnej ceny Zlatým kontom je nevyhnutná úhrada vo výške 100 % ceny stanovenej vykonanou potvrdenou objednávkou a kúpna cena je fixovaná v momente vytvorenia objednávky a nedochádza k stanoveniu preplatku či nedoplatku.
(d) úhrada v hotovosti alebo platobnou kartou na pobočke Predávajúceho – týmto spôsobom je možné uhradiť jen objednávky vykonané Kupujúcim na pobočke Predávajúceho. Takto nie je možné hradiť objednávky urobené elektronicky. Vykonanie tohto spôsobu úhrady kúpnej ceny je obmedzené ustanovením § 4 z. č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov, kde je uvedená maximálna suma pre vykonanie platby v hotovosti.
V prípade úhrady kúpnej ceny v hotovosti alebo platobnou kartou na pobočke Predávajúceho vo výške 100 % ceny stanovenej vykonanou potvrdenou objednávkou je kúpna cena fixovaná v momente vytvorenia objednávky. Týmto je kúpna cena celkom vysporiadaná. Nedochádza k stanoveniu preplatku či nedoplatku.
V prípade úhrady kúpnej ceny v hotovosti alebo platobnou kartou na pobočke Predávajúceho vo výške nižšej než 100 % ceny stanovenej vykonanou potvrdenou objednávkou, je Kupujúci povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu vo výške najmenej 50 % ceny stanovenej vykonanou potvrdenou objednávkou. Kúpna cena je fixovaná v momente vytvorenia objednávky. Týmto je kúpna cena celkom vysporiadaná. Nedochádza k stanoveniu preplatku či nedoplatku.
(e) na dobierku – objednávky investičných produktov do 1200,-EUR (hodnota bez poštovného) je možné uhradiť na dobierku. V prípade, že si Kupujúci objedná na dobierku produkt, ktorý podlieha fixácii ceny a objednávka bude urobená vo fixačných hodinách, fixuje sa kúpna cena vo výške podľa vykonanej potvrdenej objednávky a nedochádza k stanoveniu preplatku či nedoplatku.
Pokiaľ je objednávka vytvorená mimo fixačnej hodiny, bude aktuálna cena zafixovaná nasledujúci pracovný deň. V prípade preplatku bude celková hodnota dobierky znížená o vzniknutý preplatok, v prípade doplatku bude celková hodnota dobierky zvýšená o vzniknutý doplatok.
Objednávky v hodnote nad 1200,-EUR už na dobierku nie je možné zaplatiť a je potrebné objednávku uhradiť vopred platobným príkazom či platobnou kartou (pravidlá fixácie – viď spôsob úhrady platobným príkazom či platobnou kartou).
 

V. DODANIE TOVARU

V.1 Jednotlivé spôsoby dodania tovaru

Predávajúci je povinný dodať Klientovi zakúpený tovar niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) Dodaním na dobierku na adresu preukázateľne uvedenú Klientom ako dodacia adresa. Predávajúci je oprávnený odmietnuť dodať Klientovi tovar na dobierku, je však povinný o tom Klienta informovať a umožniť mu voľbu iného spôsobu úhrady kúpnej ceny, pokiaľ sa už v minulosti stalo, že si Klient tovar zaslaný na dobierku opakovane nevyzdvihol alebo ho Predávajúcemu opakovane bez relevantného dôvodu vrátil. V prípade, ak Klient iný spôsob úhrady kúpnej ceny nezvolí, má sa za to, že úhrada bude prebiehať podľa článku IV. bod 4., pričom túto faktúru je Predávajúci povinný Klientovi vystaviť a zaslať bez zbytočného odkladu.

V prípade dopravy tovaru ku Klientovi je Predávajúci oprávnený využiť služby dopravcu podľa svojej voľby, prípadne podľa voľby Klienta uskutočnenej v objednávke, pokiaľ je takáto možnosť voľby Klientovi umožnená. Klient v tejto súvislosti súhlasí, aby Predávajúci poskytol vybranému prepravcovi údaje týkajúce sa Klienta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne dodanie tovaru. Za účelom dopravy tovaru ku Klientovi je Predávajúci povinný tovar dostatočným spôsobom zabaliť a zabezpečiť. Predávajúci je povinný tovar pre účely dopravy ku Klientovi poistiť. Dopravné, balné a poistné sú súčasťou kúpnej ceny a cena tovaru bude o tieto poplatky navýšená a hradí ju Klient, a to vo výške určenej Predávajúcim, ktorá je uvedená v internetovom obchode, a s ktorou Klient vyslovuje zaslaním svojej objednávky súhlas. Pokiaľ je tovar zasielaný na základe žiadosti Klienta mimo Slovenskej republiky, garantuje Predávajúci jeho stav a poistenie výhradne po dobu, kedy sa tento tovar nachádza na území Slovenskej republiky, inak všetky ďalšie riziká spojené s dopravou znáša Klient.

b) Osobným prevzatím v predajni Predávajúceho s tým, že Predávajúci bude Klienta informovať o možnosti vyzdvihnutia tovaru v predajni Predávajúceho. Predávajúci nie je povinný tovar vydať Klientovi v predajni Predávajúceho, pokiaľ nedôjde k zaplateniu kúpnej ceny tovaru.

V prípade, keď je Klient povinný podľa uskutočnenej objednávky prevziať tovar v predajni Predávajúceho, pričom tento tovar neprevezme do 14 dní od výzvy Predávajúceho na prevzatie tovaru, prípadne v dodatočnej lehote poskytnutej vo výzve Predávajúceho, Zmluva vzťahujúca sa k tomuto tovaru márnym uplynutím tejto lehoty zaniká, pokiaľ nebola uhradená kúpna cena. V prípade, že kúpna cena bola uhradená, dodá Predávajúci Klientovi zakúpený tovar na dobierku, a to na náklady Klienta, pričom kúpna cena tovaru bude Predávajúcim navýšená o dopravné, poistné, balné, administratívny poplatok vo výške 7,- EUR a o náklady na skladné za uskladnenie tovaru v predajni Predávajúceho vo výške 0,50,-EUR za každý aj začatý deň prekračujúci 14. deň uskladnenia. Pokiaľ nie je dodanie na dobierku možné, Zmluva tiež zanikne, a to 15. dňom od výzvy Predávajúceho na prevzatie tovaru, prípadne uplynutím dodatočnej lehoty poskytnutej vo výzve Predávajúceho. Rovnako tak Zmluva zanikne, pokiaľ je dodanie tovaru na dobierku možné, ale Klient tovar riadne neprevezme a tovar sa vráti naspäť Predávajúcemu, v takomto prípade Zmluva zaniká okamihom vrátenia tovaru naspäť Predávajúcemu. V prípade, keď Zmluva podľa tohto článku VOP z akéhokoľvek dôvodu zanikne, a Predávajúcemu vznikli s takouto Zmluvou náklady, a to najmä, nie však výlučne, vo vzťahu k potrebe výroby tovaru, objednaniu tovaru, výrobe tovaru s venovaním, a pod., je Klient povinný takéto náklady Predávajúcemu nahradiť v plnej výške, vrátane úhrady administratívneho poplatku vo výške  7,- EUR a nákladov na skladné za uskladnenie tovaru v predajni Predávajúceho vo výške 0,50,- EUR za každý aj začatý deň prekračujúci 14. deň uskladnenia, pričom tieto nároky je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať voči nároku Klienta na vrátenie kúpnej ceny, pokiaľ bola uhradená.

c) Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho dochádza k riadnemu uzavretiu kúpnej zmluvy, tzn. aj k vzniku povinností na strane kupujúceho. Kupujúci je podľa tejto zmluvy povinný prevziať objednaný tovar. Pokiaľ si objednaný tovar v danej lehote neprevezme, dôjde tým k porušeniu kúpnej zmluvy zo strany zákazníka. Nemožno sa teda chybne domnievať, že neprevzatím tovaru kúpna zmluva automaticky zaniká. V prípade neprevzatia zásielky má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náklady na prepravu tovaru, ktoré vznikli pri expedícii objednávky (poštovné). V prípade, že doručený tovar nezodpovedá predstavám kupujúceho, má zákazník možnosť využiť právo na vrátenie tovaru v lehote do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade je potrebné zaslať nepoškodený tovar späť do Českej mincovne spoločne s vyplnený formulárom „Odstúpenie od kúpnej zmluvy“, ktorý nájdete TU.

Viac o spôsoboch dopravy nájdete v časti Doprava a poštovné.

V.2 Spoločné ustanovenia pre jednotlivé spôsoby dodania tovaru

Tovar označený ako „Na sklade“ je Predávajúcim expedovaný na dodanie spravidla do 10 pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy v prípade úhrady kúpnej ceny dobierkou, alebo do 10 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje v odôvodnených prípadoch z technických alebo prevádzkových dôvodov predĺžiť túto lehotu až na 20 pracovných dní, o čom sa zaväzuje informovať Klienta.

Tovar, ktorý nie je označený „Na sklade“, je Predávajúcim expedovaný na dodanie v lehote uvedenej v Elektronickom obchode Predávajúceho pri príslušnom tovare alebo v lehote dohodnutej medzi Klientom a Predávajúcim.

Ak si to žiada povaha tovaru alebo ak určuje  takúto povinnosť kogentná norma všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo ak bolo tak medzi Klientom a Predávajúcim dohodnuté v Zmluve, je Predávajúci povinný ako súčasť dodávky tovaru dodať Klientovi takú dokumentáciu a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nevyhnutné na riadne prevzatie a užívanie tovaru.

V prípade, keď Predávajúci dodá Klientovi väčšie množstvo tovaru, než bolo dohodnuté, je Zmluva uzatvorená aj na nadbytočné množstvo tovaru iba ak buď Klient bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní odo dňa dodania tovaru, tovar odmietol, alebo Predávajúci bez zbytočného odkladu po tomto zistení na toto Klienta upozornil a vyzval ho na vrátenie nadbytočného tovaru. Nadbytočný tovar je vo vyššie uvedených prípadoch Klient povinný vrátiť do predajne Predávajúceho v Bratislave bez zbytočného odkladu a na náklady Českej mincovne SK s.r.o. .

Pokiaľ je to technicky možné, môže Predávajúci na žiadosť Klienta a na náklady Klienta tovar objednaný Klientom rozdeliť do viacerých samostatných zásielok. V prípade rozdelenia objednaného tovaru na viac zásielok z dôvodov na strane Predávajúceho, najmä z dôvodu nedostatku tovaru na sklade, sú náklady na prepravu tovaru Klientovi hradené Klientom iba jedenkrát a ostatné náklady na prepravu znáša Predávajúci.

V prípade, že je z dôvodov na strane Klienta potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je Klient povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady s týmto spojené.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od Zmluvy je odlišne upravené pre Klienta - spotrebiteľa, pre Klienta - podnikateľa a pre Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo možnosti odstúpenia od Zmluvy v týchto prípadoch ak:

a) došlo k vytvoreniu a/alebo potvrdeniu objednávky zjavnou systémovou poruchou počítačovej siete, softvérovou chybou alebo zlyhaním ľudského faktora,

b) bola objednávka vyhotovená na zjavne pochybnú či neexistujúcu doručovaciu adresu,

c) bola objednávka uskutočnená inou osobou, ako ktorej patrí príslušný užívateľský účet, alebo bola uskutočnená z užívateľského účtu založeného iným Klientom za účelom prekročenia maximálneho možného limitu objednateľného tovaru,

d) bola objednávka uskutočnená za zjavne špekulatívnym účelom s tým, že vôľa Klienta tovar odobrať nie je vážna a toto je podložené opakovaným predchádzajúcim odstúpením Klienta od Zmluvy bez udania relevantného dôvodu,

e) bola objednávka uskutočnená Klientom, ktorý už v minulosti porušil svoje povinnosti voči Predávajúcemu,

f) je objednaný tovar už vypredaný a nie je možné ho nahradiť kvalitatívne a cenovo rovnocenným tovarom,

g) má byť tovar najskôr dodaný treťou osobou Predávajúcemu, a táto tretia osoba nie je schopná predmetný tovar Predávajúcemu dodať,

h) sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, výrazným spôsobom sa zmenila cena tovaru dodávaného dodávateľom Predávajúceho, tovar je dlhodobo nedostupný alebo omylom či administratívnou chybou bola v internetovom obchode uvedená chybná kúpna cena,

i) nebola vystavená zálohová faktúra podľa článku IV. bod 4 týchto VOP uhradená ani v lehote 14 dní odo dňa jej odoslania Klientovi, prípadne ani v ďalšej dodatočnej lehote poskytnutej Predávajúcim, pokiaľ sa rozhodne takúto dodatočnú lehotu poskytnúť.

V prípade, že niektorá z vyššie uvedených skutočností uvedených v bodoch a) až f) nastane, bude Predávajúci bezodkladne kontaktovať Klienta za účelom dohody o ďalšom postupe vo veci. V prípade, ak Klient už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť a k uzatvoreniu Zmluvy nedôjde, bude mu kúpna cena alebo jej časť vrátená naspäť.

Klient - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy uzatvorenej pri použití Prostriedkov komunikácie na diaľku (čo rovnako zahŕňa internetový obchod) bez uvedenia dôvodov a bez akejkoľvek sankcie v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa, a to s výnimkou prípadov uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci zdôrazňuje, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. b) Zákona o ochrane spotrebiteľa nie je Klient - spotrebiteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť, teda pokiaľ v období od doručenia objednávky Klientom a dodaním tovaru dôjde na komoditnej burze NYMEX/COMEX v New York, USA, k podstatnej odchýlke ceny východiskovej suroviny slúžiacej na výrobu objednaného tovaru, pričom podstatnou odchýlkou sa pre tieto účely rozumie odchýlka v rozmedzí +/- 1 % ceny suroviny. Predávajúci ďalej zdôrazňuje, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa nie je Klient - spotrebiteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť vtedy, ak tovar bol upravený podľa požiadaviek Klienta, ide o tovar vyrobeného na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Odstúpenie od Zmluvy je Klient - spotrebiteľ povinný vykonať na formulári, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.

Odstúpenie od Zmluvy musí byť uskutočnené v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď bol Klientom - spotrebiteľom, alebo ním určenou treťou osobou (inou ako dopravca) prevzatý tovar. Prevzatím tovaru sa pre účely týchto VOP rozumie okamih, keď sa tovar dostane do dispozície Predávajúceho, teda deň uloženia tovaru na pošte, pokiaľ nebol Klient ako adresát zastihnutý, alebo deň nasledujúci po dni, keď bola klientovi zaslaná informácia Predávajúceho o tom, že ním objednaný tovar je možné vyzdvihnúť v predajni Predávajúceho, pokiaľ bol dohodnutý tento spôsob dodania tovaru. Pre určenie okamihu prevzatia tovaru nie je rozhodný okamih, kedy si Klient uložený tovar následne vyzdvihne na pošte či v predajni Predávajúceho. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto Zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od Zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty poštou na adresu Predávajúceho, alebo odstúpenie od Zmluvy doručiť osobne do ktorejkoľvek predajne Predávajúceho či do jeho sídla.

Ak odstúpi Klient - spotrebiteľ od Zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal na adresu sídla Predávajúceho, a to v originálnom balení, vrátane obalu tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru v rámci odstúpenia od Zmluvy znáša Klient - spotrebiteľ.

Ak odstúpi Klient - spotrebiteľ od Zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Klientovi - spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá, alebo je tovar doručený do predajného miesta Českej mincovne SK, s.r.o..

Ak odstúpi Klient - spotrebiteľ od Zmluvy, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti Klientovi - spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ by s tým Klient - spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ by mu tým nevznikli ďalšie náklady.

Ak Klient - spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Klientovi - spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Klient - spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, ako ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Možnosť odstúpenia od Zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa však nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Klient - spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od Zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí Predávajúcemu vydať všetko, čo na základe Zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí Klient - spotrebiteľ poskytnúť Predávajúcemu peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar iba poškodený, môže si Predávajúci uplatniť voči Klientovi - spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať tento svoj nárok voči nároku Klienta - spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. Pokiaľ Klient - spotrebiteľ uskutočnil ponuku na uzatvorenie Zmluvy a/alebo uzatvoril Zmluvu nedbanlivo, bez vážneho úmyslu, či bez potrebného rozmyslu a opatrnosti, a odstúpením Klienta - spotrebiteľa od Zmluvy vznikla Predávajúcemu škoda, najmä tým, že ide o tovar, ktorý bol Predávajúci objednať u tretej osoby, môže Predávajúci uplatniť voči Klientovi - spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať tento svoj nárok voči nároku Klienta - spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci Klientovi - spotrebiteľovi v takomto prípade vráti len kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru zníženú o sumu zodpovedajúcu náhrade škody.

Voči kúpnej cene, ktorá má byť Klientovi - spotrebiteľovi aj Klientovi - podnikateľovi vrátená, môže Predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

FORMULÁR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

VII. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA VECI A VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Klienta - spotrebiteľa okamihom prevzatia tovaru, a to buď v predajni Predávajúceho, alebo od dopravcu.

Nebezpečenstvo škody na Klienta - podnikateľa prechádza okamihom prevzatia tovaru v predajni Predávajúceho alebo okamihom odovzdania veci vybranému dopravcovi na prepravu tovaru Klientovi - podnikateľovi do miesta určeného v objednávke Klientom. Predávajúci splní svoju povinnosť odovzdať tovar Klientovi  jeho odovzdaním vybranému dopravcovi na prepravu. Klient môže uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči vybranému dopravcovi.

Tovar ostáva vo vlastníctve Predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny Klientom. 

ČASŤ 2. – REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok platí pre nákup akéhokoľvek tovaru podľa Zmluvy.

Reklamačný poriadok bližšie špecifikuje práva a povinnosti Predávajúceho a Klienta, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, a to podnikateľ alebo spotrebiteľ, ako je všetko definované v časti 1. týchto VOP.

Záruka podľa tohto reklamačného poriadku sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený na základe Zmluvy, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

II. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

a) Klient - spotrebiteľ
Nároky Klienta – spotrebiteľa sa riadia najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak Klient - spotrebiteľ pri prevzatí tovaru (prevzatím sa rozumie okamih prevzatia tovaru Klientom – spotrebiteľom v predajni Predávajúceho alebo okamih prevzatia tovaru Klientom – spotrebiteľom od dopravcu) zistí poškodenie dodaného tovaru (t.j.  akúkoľvek vadu tovaru), akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom, daňovým dokladom (faktúrou) a skutočne dodaným tovarom, alebo akýkoľvek rozdiel medzi označením tovaru uvedenom na dodacom liste alebo faktúre a skutočne dodaným tovarom (najmä v akosti, miere, množstve alebo v bezzávadnosti tovaru), alebo so zásielkou správne mu nebol doručený vyplnený dodací list alebo faktúra, odporúčame bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru preukázateľným spôsobom kontaktovať Predávajúceho, za účelom odstránenia takýchto vád.

V prípade Klienta - spotrebiteľa sa rozpor so Zmluvou, ktorý sa objavil do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade, že tovar pri prevzatí Klientom - spotrebiteľom nebude v zhode so Zmluvou, má Klient - spotrebiteľ právo na to, aby Predávajúci bezodplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho Zmluve, a to podľa požiadavky Klienta - spotrebiteľa buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Klient - spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od Zmluvy odstúpiť.

V prípade, že Klient – spotrebiteľ o rozpore so Zmluvou vedel v okamihu prevzatia tovaru, a tento tovar aj napriek tomu prevzal bez výhrad, alebo v prípade, že rozpor so Zmluvou sám spôsobil, nemá Klient – spotrebiteľ nárok na bezplatné uvedenie tovaru do súladu so Zmluvou.

b) Klient – podnikateľ
Klient - podnikateľ je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Ak Klient – podnikateľ tovar neprezrie alebo nezariadi, aby bol tovar skontrolovaný v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže si uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Klienta - podnikateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Predávajúci zodpovedá rovnako za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva škody na veci, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

Pokiaľ Klient - podnikateľ zistí poškodenie tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom, daňovým dokladom alebo faktúrou a skutočne dodaným tovarom (najmä v množstve, akosti a prevedení), je povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu.

III. ZÁRUKA ZA AKOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANEJ VECI (ZÁRUKA)

Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Klientom.

Ak nie je na faktúre, na dodacom liste a ani v Elektronickom obchode, v súlade so zákonom vyznačená pri položke tovaru záručná lehota v inej dĺžke, poskytuje Predávajúci na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru Klientom.

Doba od uplatnenia práva zo  zodpovednosti za vady až do doby, keď Klient po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej lehoty nepočíta.

V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná lehota okamihom prevzatia nového tovaru.

IV. NEMOŽNOSŤ UPLATNENIA ZÁRUKY

Záruka sa nevzťahuje a nie je možné ju uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

 • po uplynutí záručnej lehoty;
 • opotrebenia tovaru spôsobeného jeho obvyklým používaním;
 • mechanického poškodenia, poškodenia spôsobeného neodbornou inštaláciou, neodborným zaobchádzaním či obsluhou alebo zanedbaním bežnej starostlivosti;
 • tovar bol poškodený používaním alebo údržbou v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentoch „Ako sa starať o mince a medaily z drahých kovov“ a „Ako sa starať o medailóny z drahých kovov“, ktoré sú obsiahnuté v sekcii Podpora zákazníka na webových stránkach Predávajúceho www.ceskamincovna.sk;
 • pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola dohodnutá/stanovená nižšia cena;
 • pri použitom tovare nezodpovedá Predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí Klientom;
 • ak boli použité podľa Zmluvy pri výrobe tovaru veci predané Klientom, nezodpovedá Predávajúci za vady tovaru, ktoré boli spôsobené použitím týchto vecí, ak Predávajúci pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol odhaliť nevhodnosť týchto vecí pre výrobu tovaru, alebo na ňu Klienta upozornil, avšak Klient trval na ich použití;
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých Klient v čase uzatvorenia Zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa Zmluvy.

V. POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ A VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIE

a) Klient - spotrebiteľ
Klient – spotrebiteľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu ktorejkoľvek z prevádzok Predávajúceho.

Predávajúci odporúča tovar na reklamáciu dodať vrátane príslušenstva a pokiaľ je to možné v pôvodnom alebo náhradnom obale. Predávajúci ďalej odporúča predložiť zároveň s tovarom záručný list, dodací list alebo faktúru, a to za účelom urýchlenia reklamačného konania. Klient - spotrebiteľ je však vždy povinný preukázať, že tovar zakúpil u Predávajúceho. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. O uplatnení reklamácie spíše pracovník s Klientom - spotrebiteľom Doklad o prevzatí reklamácie (Reklamačný protokol), v ktorom uvedie popis reklamovanej vady, spôsob a termín vybavenia reklamácie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do 30 kalendárnych dní, pokiaľ nebude s Klientom - spotrebiteľom dohodnutá dlhšia lehota. Tridsaťdňová lehota pre vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie Klientom - spotrebiteľom. Po uplynutí tejto lehoty má Klient - spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť.

Po reklamácii dostane Klient - spotrebiteľ jedno vyhotovenie Dokladu o prevzatí reklamácie, v ktorom bude uvedené, akým spôsobom bola reklamácia vybavená. Ďalšiu prípadnú reklamáciu vymeneného tovaru bude Klient - spotrebiteľ uplatňovať na základe tohto Dokladu.

V prípade, že pri posúdení reklamovanej vady Predávajúci zistí, že reklamácia nie je dôvodná, oznámi túto skutočnosť Klientovi - spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade posúdenia reklamácie ako nedôvodnej uvedie  Predávajúci túto skutočnosť v Doklade o prevzatí reklamácie (Reklamačný protokol).

V prípade oprávnenej reklamácie má Klient - spotrebiteľ nárok na úhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

Jednotlivé nároky Klienta - spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady sa odvodzujú od skutočnosti, či reklamovanú vadu je možné, alebo nie je možné odstrániť:

(i) Vady odstrániteľné
Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má Klient - spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je v prípade vady pri reklamovanom tovare, ktorá je inak odstrániteľná, vzhľadom na jej povahu neúmerné, môže Klient požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa týka vada len časti tovaru, výmenu tejto časti. Ak nie je takýto postup možný, môže Klient - spotrebiteľ žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od Zmluvy odstúpiť.

 Právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od Zmluvy má Klient tiež v prípade, že ide o vady odstrániteľné, ale pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vyskytujúcich sa vád nemôže Klient - spotrebiteľ tovar riadne užívať. Väčším výskytom vád sa myslí tri (3) oprávnené a uznané reklamácie rovnakého druhu, alebo štyri (4) oprávnené a uznané reklamácie rôzneho druhu.

(ii) Vady neodstrániteľné
Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady, má Klient - spotrebiteľ právo na výmenu tovaru za nový alebo môže od Zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, a Klient - spotrebiteľ nepožaduje jeho výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od Zmluvy odstúpiť.

b)Klient - podnikateľ
Klient - podnikateľ je povinný preukázateľným spôsobom oznámiť vadu tovaru Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistil.

Klient - podnikateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu ktorejkoľvek z prevádzok Predávajúceho. Klient - podnikateľ je povinný tovar na reklamáciu dodať vrátane príslušenstva a pokiaľ možno v pôvodnom alebo náhradnom obale. Predávajúci ďalej odporúča predložiť zároveň s tovarom záručný list, dodací list alebo faktúru, a to za účelom urýchlenia reklamačného konania, Klient - podnikateľ je však vždy povinný preukázať, že tovar zakúpil u Predávajúceho.

Pracovník reklamačného oddelenia posúdi reklamovanú vadu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie a o tom, či ide o podstatné porušenie Zmluvy, alebo nepodstatné, pokiaľ je to možné ihneď, inak v dobe primeranej závažnosti a rozsahu vady. O uplatnení reklamácie spíše pracovník Predávajúceho s Klientom - podnikateľom Doklad o prevzatí reklamácie (Reklamačný protokol), v ktorom uvedie popis reklamovanej vady, spôsob a termín vybavenia reklamácie.

V prípade, že pri posúdení reklamovanej vady Predávajúci zistí, že reklamácia nie je dôvodná, oznámi túto skutočnosť Klientovi - podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že posúdi reklamáciu ako nedôvodnú, uvedie túto skutočnosť v Doklade o prevzatí reklamácie (Reklamačnom protokole).

Jednotlivé nároky Klienta - podnikateľa zo zodpovednosti za vady sa odvodzujú od skutočnosti, či dodaním reklamovaného tovaru s vadou bola Zmluva porušená podstatným alebo nepodstatným spôsobom.

(i) Podstatné porušenie Zmluvy

Zmluva je porušená podstatným spôsobom v prípade, že tovar má vady neodstrániteľné alebo väčšie množstvo vád, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. V takomto prípade môže Klient - podnikateľ:

 1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za tovar vadný, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
 2. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak vady sú opraviteľné,
 3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 4. odstúpiť od Zmluvy.

Možnosť medzi vyššie uvedenými nárokmi má Klient – podnikateľ, iba ak ju uvedie v oznámení vád pri uplatnení reklamácie alebo do dvoch (2) dní po tomto oznámení. Takto zvolenú možnosť nemôže Klient - podnikateľ bez súhlasu Predávajúceho už meniť. Ak Klient - podnikateľ neuvedie možnosť nárokov vo vyššie uvedenej lehote, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.

(ii) Nepodstatné porušenie Zmluvy

Zmluva je porušená nepodstatným spôsobom v prípade, že tovar má vady odstrániteľné alebo väčšie množstvo vád, ktoré nebráni jeho riadnemu užívaniu. V takomto prípade môže Klient - podnikateľ:

a) požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru alebo
b) požadovať zľavu z kúpnej ceny.

Ostatné vady je Predávajúci povinný odstrániť podľa svojho uváženia opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru.

Primeraná lehota na odstránenie vád tovaru predstavuje 30 kalendárnych dní. V odôvodnených prípadoch môže byť primeraná lehota stanovená Predávajúcim odlišne. Ak Klient - podnikateľ bez zbytočného odkladu po oznámení lehoty neoznámi Predávajúcemu svoj nesúhlas, predpokladá sa, že bola stanovená dohodou. Ak Predávajúci neodstráni vady vo vyššie uvedenej lehote (alebo lehote stanovenej podľa vyššie uvedeného), môže Klient - podnikateľ požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od Zmluvy odstúpiť. Odstúpiť od Zmluvy môže Klient -podnikateľ iba v prípade, že na svoj úmysel upozorní Predávajúceho pri stanovení lehoty na odstránenie vady alebo v primeranej lehote pred odstúpením od Zmluvy. Takto vykonanú voľbu nemôže Klient - podnikateľ bez súhlasu Predávajúceho meniť.

Klient - podnikateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak vady včas neoznámil Predávajúcemu.
K odstúpeniu od Zmluvy nedôjde, ak Klient - podnikateľ nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prijal s výnimkou prípadov, ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave, v akom ho prijal, nie je spôsobená konaním alebo opomenutím Klienta - podnikateľa, alebo ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.

Pokiaľ došlo k zníženiu hodnoty vráteného tovaru (došlo k čiastočnému spotrebovaniu či opotrebovaniu tovaru), je Klient - podnikateľ povinný poskytnúť Predávajúcemu náhradu do výške, v ktorej mal z uvedeného použitím tovaru prospech. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený započítať hodnotu opotrebenia či spotrebovania tovaru voči nároku Klienta - podnikateľa na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cena je potom Klientovi - podnikateľovi vyplatená v sume zníženej o hodnotu opotrebenia či spotrebovania tovaru.

Dozor nad dodržiavaním zákona č.  102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), IČO: 17 33 19 27 so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, ktorá je rovnako príslušná aj na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy.

VI. REKLAMÁCIA TOVARU POŠKODENÉHO PREPRAVOU

V prípade doručenia zásielky obsahujúcej tovar Klientovi, ktorá je viditeľne poškodená, má Klient právo odmietnuť prevzatie zásielky s uvedením dôvodu poškodenia obalu. Pokiaľ ju aj napriek tomu prijme alebo zistí poškodenie tovaru po odstránení obalu, odporúčame Klientovi, pre vylúčenie prípadných pochybností a možného odmietnutia reklamácie Predávajúcim, aby bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, maximálne v lehote troch (3) pracovných dní od prevzatia tovaru, nahlásil škodu príslušnému dopravcovi, a spísal s ním protokol o poškodení tovaru. Na základe tohto písomného protokolu o poškodení tovaru a výsledku šetrenia dopravcu rozhodne Predávajúci o oprávnenosti reklamácie. V prípade omeškania Klienta s nahlásením vady tovaru poškodeného prepravou stráca Klient všetky nároky s tým spojené, ktoré by mohol uplatniť voči Predávajúcemu.

VII. ÚČTOVANIE SKLADNÉHO ZA NEPREVZATÝ TOVAR

Pokiaľ si Klient neprevezme vybavenú reklamáciu do tridsiatich (30) dní od vybavenia reklamácie, bude mu účtované skladné vo výške 1,- EUR za každý aj začatý deň neprevzatia tovaru od ukončenia opravy.

Pokiaľ si však Klient tovar neprevezme ani do lehoty, keď výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, bude tento tovar použitý na úhradu skladného.

ČASŤ 3. KLUB ČESKEJ MINCOVNE SK

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA KČM

Táto časť VOP bližšie špecifikuje práva a povinnosti Klienta a Predávajúceho vo vzťahu k zlatým a strieborným minciam emitovaným Českou národní bankou a Národnou bankou Slovenska.

Klient berie na vedomie, že jedinou možnosťou záväzného objednania a zaručeného dodania zlatých a strieborných mincí emitovaných ČNB a NBS od Predávajúceho je ich zakúpenie prostredníctvom Klubu Českej mincovne (ďalej len „KČM“) podľa tejto časti VOP.

Klient súčasne berie na vedomie a súhlasí s tým, že v súvislosti s objednávaním zlatých a strieborných mincí emitovaných ČNB a NBS zo strany Predávajúceho u ČNB a NBS na dodanie Klientovi sú spojené administratívne náklady, ako aj nemalá zmluvná pokuta ukladaná zo strany ČNB a NBS Predávajúcemu v prípade, že Predávajúci mince od ČNB alebo NBS neodoberie, a to najmä z dôvodu, že Klient si nesplní svoje záväzky z uzatvorenia Zmluvy. Klient sa s ohľadom na vyššie uvedené zaväzuje pre prípad vykonania objednávok v rámci KČM zachovávať potrebnú opatrnosť a konať záväzné objednávky tak, aby bol pripravený tieto objednávky splniť a tovar prevziať, prípadne uhradiť náklady a škody, ktoré vznikli Predávajúcemu v prípade, keď Klient svoje objednávky nesplní a tovar neprevezme.

Klient ďalej berie na vedomie, že cena zlatých a strieborných mincí emitovaných ČNB a NBS nie je ku dňu vykonanej objednávky a uzatvorení Zmluvy celkom známa, a Klient preto súhlasí s tým, že finálna cena bude určená spôsobom uvedeným v článku II. bod (VI) tejto časti VOP. Predávajúci sa zaväzuje oboznámiť Klienta s orientačnou cenou mincí, avšak Predávajúci prehlasuje a Klient berie na vedomie, že táto cena je len veľmi orientačná a od výslednej ceny sa môže líšiť aj výrazným spôsobom.

II. UZATVORENIE ZMLUVY

K uzatvoreniu Zmluvy na zlaté a strieborné mince emitované ČNB a NBS medzi Klientom a Predávajúcim dochádza v týchto nasledujúcich po sebe idúcich krokoch:

(i) Tvorba zberateľského plánu
Klient je oprávnený v rámci Elektronického obchodu a vykonanej registrácie do KČM informatívne a nezáväzne prechádzať emisný plán zlatých a strieborných mincí emitovaných ČNB a NBS, ako aj nezáväzne označovať tovar, o ktorý by mal Klient prípadne v budúcnosti záujem (ďalej len „Zberateľský plán“).

(ii) Záväzné potvrdenie Zberateľského plánu
Na základe termínu vyhláseného ČNB a NBS na vykonanie záväzných objednávok jednotlivých emitovaných mincí vyzve Predávajúci Klienta, ktorý má mince, ktorých sa tento termín týka, vo svojom Zberateľskom pláne, k realizácii záväznej objednávky príslušných mincí. Táto výzva bude Predávajúcim odoslaná Klientovi elektronicky na ním uvedenú e-mailovú adresu, a to najmenej 14 dní pred posledným dňom termínu na realizáciu objednávok.

Na základe doručenej výzvy Klient buď zodpovedajúcu časť Zberateľského plánu potvrdí, alebo nepotvrdí. V prípade, ak Klient Zberateľský plán nepotvrdí, záväzná objednávka Klienta nikdy nevznikne. V prípade, ak Klient Zberateľský plán potvrdí, stáva sa pre neho tento záväznou objednávkou tovaru, ktorý je uvedený pre dané obdobie v potvrdenom Zberateľskom pláne.

Súčasťou potvrdenia Klientom je aj povinnosť Klienta určiť spôsob úhrady kúpnej ceny, spôsob dodania tovaru a prípadné združovanie jednotlivých dodaní tovaru. Kúpna cena môže byť podľa voľby Klienta uhradená buď v rámci dobierky, alebo vopred bezhotovostným prevodom. Tovar môže byť podľa voľby Klienta dodaný buď poštou, alebo na osobný odber v predajni Predávajúceho, ak bol tovar Klientom uhradený vopred bezhotovostným prevodom, alebo na dobierku.

Klient berie na vedomie, že ak sa výslovne nedohodne s Predávajúcim inak, nie je oprávnený záväzne objednať väčší počet ako 5 ks od jedného titulu mince v jednom prevedení. V prípade, ak túto povinnosť Klient poruší, je Predávajúci oprávnený vykonanú objednávku Klienta primeraným spôsobom znížiť.

(iii) Oznámenie o doručení záväznej objednávky
Po doručení záväznej objednávky Klienta podľa bodu (II) vyššie zašle Predávajúci Klientovi oznámenie potvrdzujúce doručenie tejto objednávky. Toto oznámenie bude Predávajúcim zaslané Klientovi elektronicky na jeho e-mailovú adresu.

Predávajúci upozorňuje a Klient súhlasí, že oznámenie o doručení objednávky zaslané podľa tohto bodu Klientovi nie je akceptáciou objednávky Klienta Predávajúcemu a nedochádza týmto k uzatvoreniu Zmluvy na objednaný tovar.

(iv) Úhrada garančnej zálohy
V prípade, ak to Predávajúci určí, je Klient povinný uhradiť Predávajúcemu garančnú zálohu (ďalej len GZ). Výška GZ bude vždy určená Predávajúcim. Výška GZ bude oznámená Klientovi elektronicky na jeho uvedenú e-mailovú adresu, a to vrátane podkladov na vykonanie platby. Klient je povinný GZ uhradiť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia konečnej výšky GZ a podkladov na vykonanie platby zo strany Predávajúceho. V prípade, že Klient GZ riadne a včas neuhradí, objednávka Klienta podľa bodu (II) vyššie bez ďalšieho zanikne. V prípade, že Klient GZ riadne a včas uhradí, zašle Predávajúci Klientovi notifikáciu o prijatí GZ. V prípade, ak dôjde zo strany Klienta k zrušeniu záväznej objednávky podľa bodu (II) vyššie a súčasne už došlo k vykonaniu úhrady GZ, je Predávajúci oprávnený požadovať od Klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej uhradenej GZ, a je oprávnený nárok na zaplatenie tejto zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči nároku Klienta na vrátenie GZ. V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu Zmluvy podľa bodu (V) nižšie a Klient túto Zmluvu nezrušil, a súčasne bola uhradená GZ, je Predávajúci povinný započítať voči svojmu nároku na úhradu kúpnej ceny za objednaný tovar podľa bodu (VII) nižšie GZ v plnej výške a kúpnu cenu o uhradenú GZ znížiť.

(v) Akceptácia objednávky a uzatvorenie Zmluvy
Po prijatí všetkých záväzných objednávok podľa bodu (II) vyššie a po realizácii úhrad GZ podľa bodu (IV) vyššie, je Predávajúci oprávnený vykonať komplexnú kontrolu urobených objednávok.

V prípade, keď Predávajúci zistí akékoľvek rozpory v akejkoľvek objednávke, zaväzuje sa vyvinúť snahu na ich odstránenie v spolupráci s Klientom. Ak však toto nebude možné, je Predávajúci oprávnený takúto objednávku jednostranne odmietnuť a zrušiť, pričom je povinný o tom informovať Klienta. Ak už bola u takejto zrušenej objednávky uhradená GZ, je Predávajúci povinný túto GZ bez zbytočného odkladu vrátiť Klientovi na ním uvedený bankový účet.

V prípade, ak Predávajúci nezistí akékoľvek rozdiely v urobených objednávkach, vykoná ich plošnú akceptáciu, a to elektronicky na e-mailové adresy príslušných Klientov. Doručením tejto akceptácie je s každým príslušným Klientom uzatvorená Zmluva na objednaný tovar.

(vi) Spustenie predaja Klientovi
Určením konečnej ceny mince oznámi Predávajúci Klientovi elektronicky informáciu o spustení predaja objednaného tovaru, a to vrátane pokynov na vykonanie úhrady kúpnej ceny.

Súčasťou informácie o spustení predaja objednaného tovaru musí byť aj informácia o cene jednotlivého tovaru, ktorá nebola doposiaľ známa. Cena jednotlivého tovaru bude stanovená Predávajúcim, a to cenou stanovenou ČNB a NBS  (cena kovu a výrobných nákladov) navýšená o províziu Predávajúceho. Klient berie na vedomie, že cena stanovená ČNB a NBS sa môže v čase meniť, a to najmä s ohľadom na zmeny cien použitého kovu.

(vii) Úhrada kúpnej ceny
Ak bol podľa bodu (II) vyššie Klientom zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny bezhotovostným platobným prevodom, je Klient povinný kúpnu cenu uhradiť najneskôr do 14 dní odo dňa spustenia predaja podľa bodu (VI) vyššie. Do doby uhradenia kúpnej ceny nie je Predávajúci povinný tovar Klientovi dodať.

Ak bol podľa bodu (II) Klientom zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny na dobierku, bude kúpna cena Klientom uhradená pri dodaní tovaru.

Ak už bola Klientom uhradená GZ, bude kúpna cena o tuto uhradenú GZ znížená.

(viii) Dodanie tovaru
Predávajúci je povinný tovar podľa Zmluvy dodať Klientovi spôsobom zvoleným podľa bodu (II) vyššie.

III. OSOBITNÉ USTANOVENIA

III.1 Zrušenie emisie zo strany ČNB a NBS

V prípade, ak dôjde k zrušeniu emisie zo strany ČNB a NBS, dochádza týmto bez ďalšieho k ukončeniu a zrušeniu všetkých objednávok a Zmlúv, ktorých sa zrušenie emisie zo strany ČNB a NBS týka. Ak už bolo v tejto súvislosti poskytnuté akékoľvek plnenie, je prijímajúca strana povinná takéto plnenie druhej strane bez zbytočného odkladu vrátiť.

III.2 Zmluvná pokuta a náhrada škody

Klient berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, keď ním záväzne objednaný tovar podľa uzatvorenej Zmluvy neodoberie, teda neuhradí kúpnu cenu alebo jej zvyšok alebo neprevezme tovar zaslaný na dobierku, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy písomne odstúpiť, a súčasne je oprávnený požadovať od Klienta zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej výška bude vytvorená súčtom nákladov a sankcií, ktoré bude musieť Predávajúci uhradiť ČNB za neodobraný tovar a administratívnych nákladov Predávajúceho na uzatvorenie a zrušenie Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná do troch (3) dní odo dňa doručenia jej vyúčtovania Klientovi a jej úhradou nie je dotknutý prípadný nárok Predávajúceho na náhradu spôsobenej škody.

Klient súhlasí, aby v prípade, ak bola z jeho strany uhradená GZ, a súčasne mu vznikla povinnosť uhradiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu či nahradiť škodu podľa tohoto článku VOP, je Predávajúci oprávnený jednostranne a bez ďalšieho započítať uhradenú GZ voči nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, prípadne na náhradu súvisiacej škody, a tento nárok o GZ znížiť.

Klient ďalej súhlasí, že v prípade, ak Predávajúci odstúpi od Zmluvy podľa tohto článku VOP, zanikajú týmto bez ďalšieho všetky ďalšie objednávky tohto Klienta, ako aj uzatvorené Zmluvy, ktorých predmety doposiaľ neboli objednané v ČNB a NBS podľa článku II. bod (VI) vyššie.

IV. ČLENSTVO V KČM

IV.1 Vznik členstva

Členstvo v KČM vzniká pri splnení  všetkých týchto podmienok:

 • vykonaním registrácie Klienta v Elektronickom obchode a zriadením jeho užívateľského účtu,
 • vykonaním registrácie Klienta do KČM v rámci Elektronického obchodu,
 • vyslovením súhlasu s týmito VOP,
 • riadnym a včasným zaplatením prvej GZ podľa článku II. bod (IV) vyššie.

Členstvo v KČM je bezplatné a časovo neobmedzené, nie je nárokové a ČM si vyhradzuje právo vznik členstva konkrétnej osoby odmietnuť podľa svojho uváženia.

IV.2 Zánik členstva

Členstvo v KČM môže zaniknúť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • ukončením členstva Klientom v rámci Elektronického obchodu,
 • ukončením členstva Predávajúcim, a to na základe jeho uváženia, najmä, nie však výlučne, pri porušení všeobecne záväzných právnych predpisov a týchto VOP.

Klient môže svoje členstvo v KČM ukončiť kedykoľvek, pričom s týmto nie sú spojené žiadne sankcie.

Ukončenie členstva v KČM akýmkoľvek spôsobom nemá vplyv na už vykonané záväzné objednávky Klienta a na uzatvorené Zmluvy v rámci KČM.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade,  ak táto časť 3. VOP nestanoví výslovne inak, použijú sa primerane ustanovenia častí 1.,2. a 4. týchto VOP.

ČASŤ 4. – SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

I. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Ak nie je ustanovené ďalej inak, platí táto časť VOP aj pre všetky predchádzajúce časti VOP.

II. SŤAŽNOSTI A RIEŠENIE SPOROV

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom e-mailu info@ceskamincovna.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti Klienta zašle Predávajúci na elektronickú adresu Klienta. Sťažnosti je prípadne možné riešiť aj telefonicky alebo písomne na kontaktných údajoch uvedených v článku 1. bod I. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

Všetky ustanovenia a právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Klientom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. V prípade sporu sa Predávajúci a Klient zaväzujú urobiť všetko pre vyriešenie  daného sporu zmierom. Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s Klientom.

Predávajúci a Klient sa dohodli, že spory vzniknuté na základe alebo v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou, ktorej prílohu tvoria tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačného poriadku, budú rozhodované na civilných súdoch. Klient - podnikateľ berie na vedomie a súhlasí, že podľa ustanovenia § 15 z. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov je pre riešenie akýchkoľvek sporov miestne príslušný okresný súd v obvode ktorého má spoločnosť sídlo, t.j. okresný súd  v Považskej Bystrici.

III. PODNIKANIE PREDÁVAJÚCEHO A KONTROLNÉ ORGÁNY

Predávajúci predáva tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu podnikania na základe právoplatného osvedčenia vykonáva príslušný živnostenský úrad.

Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pro ochranu osobných údajov SR.

Dozor nad dodržiavaním zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov vykonáva Puncový úrad SR (www.puncovyurad.sk)

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Klient berie na vedomie, že niektoré tovary ponúkané Predávajúcim je Predávajúci nútený v prípade uzatvorenia Zmluvy s Klientom záväzne objednať v ČNB a NBS, pričom v prípade zrušenia takejto objednávky Predávajúcim v ČNB a NBS si účtuje ČNB a NBS zmluvnú pokutu. V prípade, ak Predávajúci takýto tovar pre Klienta objedná v ČNB a NBS, avšak z dôvodov na strane Klienta bude Predávajúci nútený takúto objednávku v ČNB a NBS zrušiť a v tejto súvislosti bude Predávajúcemu uložená ČNB a NBS zmluvná pokuta, je Klient povinný takto uhradenú zmluvnú pokutu Predávajúcemu v plnej výške nahradiť.

Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetových stránkach Predávajúceho v deň odoslania objednávky Klientom. Klient súhlasí a prijíma všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v internetovom obchode, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú Klientovi - spotrebiteľovi poskytnuté vo forme, ktorá umožňuje ich archiváciu a reprodukciu.

Predávajúci a Klient nebudú zodpovední za porušenie svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ak im v ich plnení bude brániť prípad vyššej moci. Predávajúci a Klient vynaložia akékoľvek úsilie, aby minimalizovali akúkoľvek škodu spôsobenú prípadom vyššej moci. Vyššia moc sa rozumie akákoľvek nepredvídateľná výnimočná situácia či udalosť mimo kontroly Predávajúceho alebo Klienta,  ktorá mu bráni v plnení akýchkoľvek jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, nebola zapríčinená chybou alebo nedbanlivosťou na ich strane a preukáže sa, že ju nemožno prekonať ani s vynaložením všetkej riadnej starostlivosti. Nepredvídateľnou výnimočnou situáciou či udalosťou sa pre účely týchto VOP a reklamačného poriadku rozumejú požiare, vojny, občianske nepokoje, štrajky, pandémie, havárie, povodne, záplavy, poveternostné vplyvy a iné prírodné katastrofy (napr. búrky, zemetrasenia, a pod.) a opatrenia štátnych orgánov (všeobecne záväzné právne predpisy) a ďalšie podobné situácie či udalosti, ktoré majú vplyv na schopnosť plnenia povinností Predávajúcim alebo Klientom a ktoré sa vymykajú kontrole a vplyvu Predávajúceho alebo Klienta, alebo ktoré bránia z iných objektívnych príčin realizácii plneniu Zmluvy.

V prípade doručovania písomností medzi Predávajúcim a Klientom sa za doručovaciu adresu považuje sídlo Predávajúceho a adresa (prípadne adresy) Klienta uvedená v jeho objednávke.

Platné VOP sú k dispozícii na internetových stránkach https://www.ceskamincovna.sk  a každý Klient je pri kúpe tovaru na VOP upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Predávajúci je oprávnený VOP a reklamačný poriadok dopĺňať či meniť v súvislosti so zmenou platných právnych predpisov a v súvislosti so zmenou na trhu tovaru, ktorý Predávajúci ponúka. Staršie verzie VOP je možné získať na vyžiadanie u Predávajúceho.

V prípade, že niektoré ustanovenie VOP alebo reklamačného poriadku bude v rozpore so zákonom, použije sa zákon. V prípade, že niektoré ustanovenie VOP alebo reklamačného poriadku je alebo sa stane neúčinné, zostávajú ostatné ustanovenia účinné. V prípade, že niektoré ustanovenie VOP alebo reklamačného poriadku je alebo sa stane neplatným, či je alebo bude v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zostávajú ostatné ustanovenia nedotknuté a naďalej platné. Predávajúci aj Klient súhlasia s tým, že takéto neplatné ustanovenia budú nahradené platnými ustanoveniami, a to tak, aby sa tieto nové ustanovenia, čo najviac približovali zmyslu a účelu nahradených ustanovení.

Ak vzťah medzi Klientom a Predávajúcim založený Zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom si tieto strany dohodli, že vzťah sa riadi právom SR. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Tieto VOP sú platné od 27. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

Česká mincovna
Loading...