Reklamačný poriadok

28.7.2020

I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tento reklamačný poriadok platí pre nákup akéhokoľvek tovaru podľa Zmluvy.

Reklamačný poriadok bližšie špecifikuje práva a povinnosti Predávajúceho a Klienta, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, a to podnikateľ alebo spotrebiteľ, ako je všetko definované v časti 1. týchto VOP.

Záruka podľa tohto reklamačného poriadku sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený na základe Zmluvy, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

II. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

a) Klient - spotrebiteľ
Nároky Klienta – spotrebiteľa sa riadia najmä ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak Klient - spotrebiteľ pri prevzatí tovaru (prevzatím sa rozumie okamih prevzatia tovaru Klientom – spotrebiteľom v predajni Predávajúceho alebo okamih prevzatia tovaru Klientom – spotrebiteľom od dopravcu) zistí poškodenie dodaného tovaru (t.j.  akúkoľvek vadu tovaru), akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom, daňovým dokladom (faktúrou) a skutočne dodaným tovarom, alebo akýkoľvek rozdiel medzi označením tovaru uvedenom na dodacom liste alebo faktúre a skutočne dodaným tovarom (najmä v akosti, miere, množstve alebo v bezzávadnosti tovaru), alebo so zásielkou správne mu nebol doručený vyplnený dodací list alebo faktúra, odporúčame bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru preukázateľným spôsobom kontaktovať Predávajúceho, za účelom odstránenia takýchto vád.

V prípade Klienta - spotrebiteľa sa rozpor so Zmluvou, ktorý sa objavil do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade, že tovar pri prevzatí Klientom - spotrebiteľom nebude v zhode so Zmluvou, má Klient - spotrebiteľ právo na to, aby Predávajúci bezodplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho Zmluve, a to podľa požiadavky Klienta - spotrebiteľa buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Klient - spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od Zmluvy odstúpiť.

V prípade, že Klient – spotrebiteľ o rozpore so Zmluvou vedel v okamihu prevzatia tovaru, a tento tovar aj napriek tomu prevzal bez výhrad, alebo v prípade, že rozpor so Zmluvou sám spôsobil, nemá Klient – spotrebiteľ nárok na bezplatné uvedenie tovaru do súladu so Zmluvou.

b) Klient – podnikateľ
Klient - podnikateľ je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Ak Klient – podnikateľ tovar neprezrie alebo nezariadi, aby bol tovar skontrolovaný v dobe prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže si uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Klienta - podnikateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Predávajúci zodpovedá rovnako za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva škody na veci, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

Pokiaľ Klient - podnikateľ zistí poškodenie tovaru, akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom, daňovým dokladom alebo faktúrou a skutočne dodaným tovarom (najmä v množstve, akosti a prevedení), je povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu.

III. ZÁRUKA ZA AKOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANEJ VECI (ZÁRUKA)

Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Klientom.

Ak nie je na faktúre, na dodacom liste a ani v Elektronickom obchode, v súlade so zákonom vyznačená pri položke tovaru záručná lehota v inej dĺžke, poskytuje Predávajúci na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov od prevzatia tovaru Klientom.

Doba od uplatnenia práva zo  zodpovednosti za vady až do doby, keď Klient po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej lehoty nepočíta.

V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná lehota okamihom prevzatia nového tovaru.

IV. NEMOŽNOSŤ UPLATNENIA ZÁRUKY

Záruka sa nevzťahuje a nie je možné ju uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

 • po uplynutí záručnej lehoty;
 • opotrebenia tovaru spôsobeného jeho obvyklým používaním;
 • mechanického poškodenia, poškodenia spôsobeného neodbornou inštaláciou, neodborným zaobchádzaním či obsluhou alebo zanedbaním bežnej starostlivosti;
 • tovar bol poškodený používaním alebo údržbou v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentoch „Ako sa starať o mince a medaily z drahých kovov“ a „Ako sa starať o medailóny z drahých kovov“, ktoré sú obsiahnuté v sekcii Podpora zákazníka na webových stránkach Predávajúceho www.ceskamincovna.sk;
 • pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola dohodnutá/stanovená nižšia cena;
 • pri použitom tovare nezodpovedá Predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí Klientom;
 • ak boli použité podľa Zmluvy pri výrobe tovaru veci predané Klientom, nezodpovedá Predávajúci za vady tovaru, ktoré boli spôsobené použitím týchto vecí, ak Predávajúci pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol odhaliť nevhodnosť týchto vecí pre výrobu tovaru, alebo na ňu Klienta upozornil, avšak Klient trval na ich použití;
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých Klient v čase uzatvorenia Zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa Zmluvy.

V. POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ A VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIE

a) Klient - spotrebiteľ
Klient – spotrebiteľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu ktorejkoľvek z prevádzok Predávajúceho.

Predávajúci odporúča tovar na reklamáciu dodať vrátane príslušenstva a pokiaľ je to možné v pôvodnom alebo náhradnom obale. Predávajúci ďalej odporúča predložiť zároveň s tovarom záručný list, dodací list alebo faktúru, a to za účelom urýchlenia reklamačného konania. Klient - spotrebiteľ je však vždy povinný preukázať, že tovar zakúpil u Predávajúceho. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. O uplatnení reklamácie spíše pracovník s Klientom - spotrebiteľom Doklad o prevzatí reklamácie (Reklamačný protokol), v ktorom uvedie popis reklamovanej vady, spôsob a termín vybavenia reklamácie.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená najneskôr do 30 kalendárnych dní, pokiaľ nebude s Klientom - spotrebiteľom dohodnutá dlhšia lehota. Tridsaťdňová lehota pre vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie Klientom - spotrebiteľom. Po uplynutí tejto lehoty má Klient - spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť.

Po reklamácii dostane Klient - spotrebiteľ jedno vyhotovenie Dokladu o prevzatí reklamácie, v ktorom bude uvedené, akým spôsobom bola reklamácia vybavená. Ďalšiu prípadnú reklamáciu vymeneného tovaru bude Klient - spotrebiteľ uplatňovať na základe tohto Dokladu.

V prípade, že pri posúdení reklamovanej vady Predávajúci zistí, že reklamácia nie je dôvodná, oznámi túto skutočnosť Klientovi - spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade posúdenia reklamácie ako nedôvodnej uvedie  Predávajúci túto skutočnosť v Doklade o prevzatí reklamácie (Reklamačný protokol).

V prípade oprávnenej reklamácie má Klient - spotrebiteľ nárok na úhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.     

Jednotlivé nároky Klienta - spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady sa odvodzujú od skutočnosti, či reklamovanú vadu je možné, alebo nie je možné odstrániť:

(i) Vady odstrániteľné

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má Klient - spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je v prípade vady pri reklamovanom tovare, ktorá je inak odstrániteľná, vzhľadom na jej povahu neúmerné, môže Klient požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa týka vada len časti tovaru, výmenu tejto časti. Ak nie je takýto postup možný, môže Klient - spotrebiteľ žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od Zmluvy odstúpiť.

 Právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od Zmluvy má Klient tiež v prípade, že ide o vady odstrániteľné, ale pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vyskytujúcich sa vád nemôže Klient - spotrebiteľ tovar riadne užívať. Väčším výskytom vád sa myslí tri (3) oprávnené a uznané reklamácie rovnakého druhu, alebo štyri (4) oprávnené a uznané reklamácie rôzneho druhu.

(ii) Vady neodstrániteľné

Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady, má Klient - spotrebiteľ právo na výmenu tovaru za nový alebo môže od Zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, a Klient - spotrebiteľ nepožaduje jeho výmenu, má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od Zmluvy odstúpiť.

b) Klient - podnikateľ
Klient - podnikateľ je povinný preukázateľným spôsobom oznámiť vadu tovaru Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistil.

Klient - podnikateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu ktorejkoľvek z prevádzok Predávajúceho. Klient - podnikateľ je povinný tovar na reklamáciu dodať vrátane príslušenstva a pokiaľ možno v pôvodnom alebo náhradnom obale. Predávajúci ďalej odporúča predložiť zároveň s tovarom záručný list, dodací list alebo faktúru, a to za účelom urýchlenia reklamačného konania, Klient - podnikateľ je však vždy povinný preukázať, že tovar zakúpil u Predávajúceho.

Pracovník reklamačného oddelenia posúdi reklamovanú vadu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie a o tom, či ide o podstatné porušenie Zmluvy, alebo nepodstatné, pokiaľ je to možné ihneď, inak v dobe primeranej závažnosti a rozsahu vady. O uplatnení reklamácie spíše pracovník Predávajúceho s Klientom - podnikateľom Doklad o prevzatí reklamácie (Reklamačný protokol), v ktorom uvedie popis reklamovanej vady, spôsob a termín vybavenia reklamácie.

V prípade, že pri posúdení reklamovanej vady Predávajúci zistí, že reklamácia nie je dôvodná, oznámi túto skutočnosť Klientovi - podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že posúdi reklamáciu ako nedôvodnú, uvedie túto skutočnosť v Doklade o prevzatí reklamácie (Reklamačnom protokole).

Jednotlivé nároky Klienta - podnikateľa zo zodpovednosti za vady sa odvodzujú od skutočnosti, či dodaním reklamovaného tovaru s vadou bola Zmluva porušená podstatným alebo nepodstatným spôsobom.

(i) Podstatné porušenie Zmluvy

Zmluva je porušená podstatným spôsobom v prípade, že tovar má vady neodstrániteľné alebo väčšie množstvo vád, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. V takomto prípade môže Klient - podnikateľ:

 1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za tovar vadný, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
 2. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak vady sú opraviteľné,
 3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
 4. odstúpiť od Zmluvy.

Možnosť medzi vyššie uvedenými nárokmi má Klient – podnikateľ, iba ak ju uvedie v oznámení vád pri uplatnení reklamácie alebo do dvoch (2) dní po tomto oznámení. Takto zvolenú možnosť nemôže Klient - podnikateľ bez súhlasu Predávajúceho už meniť. Ak Klient - podnikateľ neuvedie možnosť nárokov vo vyššie uvedenej lehote, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.

(ii) Nepodstatné porušenie Zmluvy

Zmluva je porušená nepodstatným spôsobom v prípade, že tovar má vady odstrániteľné alebo väčšie množstvo vád, ktoré nebráni jeho riadnemu užívaniu. V takomto prípade môže Klient - podnikateľ:

a) požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru alebo
b) požadovať zľavu z kúpnej ceny.

Ostatné vady je Predávajúci povinný odstrániť podľa svojho uváženia opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru.

Primeraná lehota na odstránenie vád tovaru predstavuje 30 kalendárnych dní. V odôvodnených prípadoch môže byť primeraná lehota stanovená Predávajúcim odlišne. Ak Klient - podnikateľ bez zbytočného odkladu po oznámení lehoty neoznámi Predávajúcemu svoj nesúhlas, predpokladá sa, že bola stanovená dohodou. Ak Predávajúci neodstráni vady vo vyššie uvedenej lehote (alebo lehote stanovenej podľa vyššie uvedeného), môže Klient - podnikateľ požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od Zmluvy odstúpiť. Odstúpiť od Zmluvy môže Klient -podnikateľ iba v prípade, že na svoj úmysel upozorní Predávajúceho pri stanovení lehoty na odstránenie vady alebo v primeranej lehote pred odstúpením od Zmluvy. Takto vykonanú voľbu nemôže Klient - podnikateľ bez súhlasu Predávajúceho meniť.

Klient - podnikateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak vady včas neoznámil Predávajúcemu.
K odstúpeniu od Zmluvy nedôjde, ak Klient - podnikateľ nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho prijal s výnimkou prípadov, ak nemožnosť vrátenia tovaru v stave, v akom ho prijal, nie je spôsobená konaním alebo opomenutím Klienta - podnikateľa, alebo ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.

Pokiaľ došlo k zníženiu hodnoty vráteného tovaru (došlo k čiastočnému spotrebovaniu či opotrebovaniu tovaru), je Klient - podnikateľ povinný poskytnúť Predávajúcemu náhradu do výške, v ktorej mal z uvedeného použitím tovaru prospech. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený započítať hodnotu opotrebenia či spotrebovania tovaru voči nároku Klienta - podnikateľa na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cena je potom Klientovi - podnikateľovi vyplatená v sume zníženej o hodnotu opotrebenia či spotrebovania tovaru.

Dozor nad dodržiavaním zákona č.  102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), IČO: 17 33 19 27 so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, ktorá je rovnako príslušná aj na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy.

VI. REKLAMÁCIA TOVARU POŠKODENÉHO PREPRAVOU

V prípade doručenia zásielky obsahujúcej tovar Klientovi, ktorá je viditeľne poškodená, má Klient právo odmietnuť prevzatie zásielky s uvedením dôvodu poškodenia obalu. Pokiaľ ju aj napriek tomu prijme alebo zistí poškodenie tovaru po odstránení obalu, odporúčame Klientovi, pre vylúčenie prípadných pochybností a možného odmietnutia reklamácie Predávajúcim, aby bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, maximálne v lehote troch (3) pracovných dní od prevzatia tovaru, nahlásil škodu príslušnému dopravcovi, a spísal s ním protokol o poškodení tovaru. Na základe tohto písomného protokolu o poškodení tovaru a výsledku šetrenia dopravcu rozhodne Predávajúci o oprávnenosti reklamácie. V prípade omeškania Klienta s nahlásením vady tovaru poškodeného prepravou stráca Klient všetky nároky s tým spojené, ktoré by mohol uplatniť voči Predávajúcemu.

VII. ÚČTOVANIE SKLADNÉHO ZA NEPREVZATÝ TOVAR

Pokiaľ si Klient neprevezme vybavenú reklamáciu do tridsiatich (30) dní od vybavenia reklamácie, bude mu účtované skladné vo výške 1,- EUR za každý aj začatý deň neprevzatia tovaru od ukončenia opravy.

Pokiaľ si však Klient tovar neprevezme ani do lehoty, keď výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, bude tento tovar použitý na úhradu skladného.

Česká mincovna
Loading...